Algemene voorwaarden Karin@Work4You 

Algemene voorwaarden Karin@Work4You

Artikel 1. DEFENITIES.

 1. De onderstaande met hoofdletter geschreven definiete hebben in het kader van de algemene voorwaarden de volgende betekenis.
 2. Partijen zijn opdrachtgever en K@W4Y.
 3. Met overeenkomst wordt de werkovereenkomst bedoeld tussen opdrachtgever en K@W4Y .

Artikel 2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES.

 1. Aanbiedingen en offertes van K@W4Y zijn vrijblijvend tenzij anders staat vermeld.
 2. Een aanbod of offerte heeft een geldigheidsduur van 3 weken, tenzij er een andere aanvaardingstermijn staat vermeld in het aanbod of offerte.
 3. Als de opdrachtgever het aanbod of offerte niet aanvaart binnen de gestelde termijn vervalt het aanbod of offerte.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor een eventueel volgende werkopdracht.

Artikel 3. AANVAARDING.

 1. Bij aanvaarding van een aanbieding of offerte behoudt K@W4Y zich het recht om de aanbieding of offerte als nog binnen 3 dagen in te trekken na ontvangst van aanvaarding, zonder de opdrachtgever hier enig recht van kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van opdrachtgever verbindt K@W4Y pas nadat de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 4. PRIJZEN.

 1. Alle prijzen die K@W4Y hanteert zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele kosten zoals benzine en/of reiskosten, tenzij dit anders vermeld staat in de overeenkomst.
 2. Alle prijzen die K@W4Y hanteert voor haar diensten zijn op haar website of anderszins kenbaar gemaakt en kan K@W4Y ten alle tijden wijzigen.
 3. De prijs van een werkovereenkomst zijn vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs van werkovereenkomst is berekend op het gebruikelijke uurtarief van K@W4Y, tenzij er een afwijkend uurtarief is afgesproken.
 5. Indien beide partijen een totaal bedrag zijn overeengekomen dient deze als richtprijs, tenzij deze schriftelijk is vastgesteld.
 6. K@W4Y heeft het recht 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs hoger gaat uitvallen, dient K@W4Y de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom er een hogere prijs gerechtigd is.
 8. Indien de richtprijs hoger dan 10% uit valt, heeft de opdrachtgever het recht te stoppen met de overeenkomst. De gemaakt uren van K@W4Y dienen dan als nog betaald te worden.
 9. K@W4Y heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand van de prijsaanpassing dient K@W4Y dit schriftelijk mede te delen aan haar opdrachtgevers.
 11. De opdrachtgever heeft het recht de samenwerking op te zeggen indien deze niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5. BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN.

 1. K@W4Y mag bij het aangaan van een werkovereenkomst een aanbetaling vragen van minimaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 2. Betreft de aankoop van de opdrachtgever een strippenkaart dan dient het volledige bedrag van de gekozen strippenkaart in 1 keer betaald te worden.
 3. De opdrachtgever dient de betaling binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te hebben voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, heeft K@W4Y het recht om de werkovereenkomst uit te stellen tot dat er tot betaling is over gegaan.
 5. Het resterende bedrag dient 14 dagen na afronding van de werkovereenkomst te worden voldaan.
 6. Indien het resterende bedrag niet binnen 14 dagen na afronding van de werkovereenkomst is betaald heeft K@W4Y het recht de client in gebreken te stellen.

Artikel 6. GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN.

 1. Bij een uitblijven de betaling van het resterende bedrag is K@W4Y gerechtelijke rente van 2% per maand in rekening te brengen.
 2. Bij een uitblijvende betaling van het resterende bedrag is K@W4Y gerechtigd een incassobureau in te schakelen.
 3. De incassokosten zijn voor de opdrachtgever bij inschakeling van een incassobureau.
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit van vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de opdrachtgever, zijn de vorderingen van K@W4Y op client onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de opdrachtgever verder te gaan met de werkovereenkomst , dan is deze nog steeds verplicht de gemaakte uren aan K@W4Y te betalen.

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT.

 1. Na het overeengekomen van een werkovereenkomst met K@W4Y heeft de opdrachtgever nog 3 dagen bedenktijd om zonder opgave van reden af te zien van de werkovereenkomst.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE WERKOVEREENKOMST.

 1. K@W4Y voert de werkovereenkomst naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uit.
 2. De uitvoering van de werkovereenkomst geschiet in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het vooraf gesproken voorschot door de opdrachtgever.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat K@W4Y tijdig kan beginnen met de werkovereenkomst.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig de nodige informatie levert voor de werkovereenkomst, dan heeft K@W4Y het recht de werkovereenkomst uit te stellen tot dat de nodige informatie is geleverd.

Artikel 9. INFORMATIE VERSTREKKING DOOR CLIENT.

 1. De opdrachtgever deelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de werkovereenkomst tijdig en op gewenste wijze met K@W4Y.
 2. Indien de opdrachtgever dit verzoekt retourneert K@W4Y de gedeelde informatie en gegevens.

Artikel 10. DUUR VAN DE WERKOPDRACHT.

 1. De duur van de werkovereenkomst wordt van te voren door K@W4Y en de opdrachtgever afgesproken en schriftelijk bevestigd.
 2. Indien de afgesproken duur de werkovereenkomst verlengt dient te worden, dienen beide partijen in overleg dit opnieuw schriftelijk vast te leggen.

Artikel 11. GEHEIMHOUDING.

 1. K@W4Y houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die zij van haar opdrachtgever ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle informatie die de opdrachtgever ontvangt van K@W4Y waarvan de opdrachtgever weet of redelijk wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan deze kan verwachten de verspreiding ervan K@W4Y schade kan berokken.
 3. K@W4Y neemt alle mogelijke maatregelen om te waarborgen dat zij in lid 1 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar is of openbaar dient gemaakt te worden op grond van een wettelijke verplichting.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de werkovereenkomst en voor een periode van 3 jaar na afsluiting van de werkovereenkomst.

Artikel 12. BOETE BEDING.

 1. Indien de hier boven genoemde geheimhoudingsplicht wordt geschonden door K@W4Y dient zij haar opdrachtgever een schadevergoeding te betalen van 500 euro.
 2. In dien de hier boven genoemde geheimhoudingsplicht wordt geschonden door de opdrachtgever waardoor er schade is aangebracht aan de goede naam van K@W4Y, dient de opdrachtgever 500 euro schadevergoeding te betalen.
 3. Zowel de opdrachtgever als K@W4Y dient voorafgaande van de boete inning de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de verbroken geheimhoudingsplicht.

Artikel 13. KLACHTEN.

 1. Klachten over de werkwijze van K@W4Y dienen tijdig schriftelijk te worden ingediend bij K@W4Y.
 2. De opdrachtgever geeft hierbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat K@W4Y in staat is hier zo adequaat op te reageren.
 3. Indien beide partijen niet tot een oplossing overeenkomen wordt de werkovereenkomst beëindigt.
 4. Indien er besloten wordt tot een beëindiging van de werkovereenkomst dient K@W4Y alleen de daadwerkelijke gemaakte uren in rekening te brengen.

Artikel 14. RECHT OP ONTBINDING.

 1. De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de werkovereenkomst wanneer K@W4Y toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen van K@W4Y niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaats vinden nadat K@W4Y in verzuim is.

Artikel 15. OVERMACHT.

 1. Onder overmacht is te verstaan omstandigheden waarmee beide partijen ten tijde van de overeengekomen werkovereenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge daarvan niet de werkovereenkomst kan vervolgen. Hier onder worden verstaan; ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog of oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, aardbeving, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelingen.
 2. Indien de hier voor genoemde situatie zich voor doet waardoor de werkovereenkomst niet kan worden vervolgt, kunnen de contractuele verplichtingen worden opgeschort zolang beide partijen zich niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Indien de situatie zoals genoemd in de vorige zin meer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In het geval dat de overmacht meer dan 3 maanden duurt heeft de opdrachtgever het recht de werkovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 16. WIJzinging algemene voorwaarden.

 1. K@W4Y is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Belangrijke inhoudelijke wijzingen zal K@W4Y schriftelijk vooraf aan de opdrachtgevers meedelen en bij akkoord doorvoeren. De geaccordeerde wijziging zal middels een versiedatum worden aangegeven.
 4. De opdrachtgever is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de werkovereenkomst te beëindigen.

Artikel 17.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar K@W4Y is gevestigd is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18. Toeschrijving.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Karin@Work4You.